Regulamin sklepu internetowego Niestudio

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.     Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: https://niestudio.pl/sklep-2/

2.     Prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym  https://niestudio.pl/sklep-2/  (dalej: Sklep) jest niestudio Grzegorz Maszkiewicz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Świdniku, ul. Olimpijczyków 11, posiadająca nr NIP: 6312654192,  REGON: 243636793 (dalej: Sprzedający).

3.     Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej https://niestudio.pl/sklep-2/.

4.     Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5.     Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

6.     Sklep internetowy jest czynny całą dobę, zamówienia można składać 24h/7. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numerem telefonu +48 668 909 120 lub pod adresem email: kontakt@niestudio.pl

 

 

§2. SKŁADANIE i REALIZACJA ZAMÓWIENIA, FORMY PŁATNOŚCI


1.     Kupujący składa zamówienie w formie elektronicznej.

2.     Zamówienie jest składane za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez przycisk „Zamówienie”. 

3.     Kupujący składając zamówienie akceptuje cenę i warunki realizacji zamówienia określone w opisie towaru.

4.     Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5.     Przy każdym produkcie znajdującym się w Sklepie wyświetlona jest informacja o jego dostępności.

6.     Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie opłacenia i zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w e-mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży.

7.     Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez klienta w formularzu zamówienia są niepełne lub nieprawidłowe.

8.     Towary z dopiskiem „Promocja”, „Rabat” na stronie Sklepu są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

9.     Termin realizacji zamówienia należy liczyć od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedającego do dnia wysłania zamówienia, a w przypadku płatności gotówką/za pobraniem – od dnia otrzymania potwierdzenia o przyjęciu zamówienia do realizacji do dnia przekazania informacji o gotowości zamówienia do odbioru. Termin realizacji nie obejmuje czasu dostawy.

10.  Termin realizacji liczony jest w dniach roboczych i wynosi 5-7 dni roboczych.

11.  Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

a)   przelew bankowy na konto Sprzedającego (dane do przelewu wskazane w potwierdzeniu zamówienia wysłanym do Kupującego)

b)   za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu,

c)   gotówką – przy wyborze odbioru własnego.

12.  W przypadku wybrania płatności w formie przelewu na konto towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu wpłaty pełnej kwoty za zamówiony produkt powiększonej o należne koszty wysyłki.

13.  Zamówienia, które nie są opłacone w ciągu 1-go miesiąca od daty ich złożenia będą anulowane.

14.  Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności towaru – powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

15.  W celu dokonania zmiany lub anulowania zamówienia należy się skontaktować ze Sprzedającym telefonicznie pod numerem +48 668 909 120 lub email: kontakt@niestudio.pl.

 

§3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW


1.       Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy wybranego podczas składania zamówienia na adres wskazany w formularzu zamówienia lub poprzez odbiór osobisty.

2.       W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedającego.

3.       Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.

4.       Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek przez Firmy Kurierskie. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

5.       Aktualne ceny przesyłek podane są przy składaniu zamówienia. W przypadku przesyłek o wadze przekraczającej 5 kg oraz przesyłek poza granice Rzeczypospolitej Polskiej koszt wysyłki uzgadniany jest indywidualnie.

 

§4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY


1.       Kupujący – tylko i wyłącznie konsument (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem, ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania zakupionego towaru (odbioru towaru).

2.       Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru.

3.       Podpisane oświadczenie (w formie skanu dokumentu) należy wysłać na adres: kontakt@niestudio.pl.

4.       Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie jego otrzymania oraz dalsze instrukcje postępowania.

5.       W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. 

6.       Zwrot towaru od Kupującego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. 

7.       Zwrot następuje na adres Sprzedającego: niestudio Grzegorz Maszkiewicz, ul. Olimpijczyków 11, 21-040 Świdnik.

8.       Koszty zwrotu ponosi Kupujący. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane przez Sklep Internetowy.

9.       Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§5. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI


1.   Sprzedający zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.   Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

b)      żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedający.

3.   Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego. W wypadku Kupującego będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedający.

4.   Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Kupujący żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5.   Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedającego.

6.   Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Kupującego.

7.   Kupujący może zgłosić Sprzedającemu reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@niestudio.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Kupującemu odpowiedzi.

 

§6. DANE OSOBOWE


1.   Dane osobowe Kupujących, których podanie jest niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy sprzedaży będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej również: „UODO”).

2.   Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, tj. niestudio Grzegorz Maszkiewicz, ul. Olimpijczyków 11, 21-040 Świdnik, NIP: 7123010643, Regon 369470398, nr telefonu: +48 668 909 120, adres poczty elektronicznej: kontakt@niestudio.pl.

3.   Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Kupujących w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu prowadzenia Sklepu oraz w innych celach, na które Kupujący wyraził zgodę lub które wynikają z dyspozycji Kupującego lub umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

4.   Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe Kupujących innym podmiotom, w tym podwykonawcom lub partnerom Administratora, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

5.   Podawanie przez Klientów ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży, a tym samym zakup produktów znajdujących się na stronie Sklepu.

6.   Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w Ustawie o ochronie danych osobowych.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.   Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

2.   Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3.   Treść Regulaminu jest ogólnodostępna pod następującym adresem https://niestudio.pl/sklep-2/ gdzie Kupujący mogą go w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.